Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2022
Zebrania wychowawców z rodzicami, spotkania dyrektora szkoły z zespołami
nauczycieli 1-3 i 4-8 przed zebraniami

 
Godzina rozpoczęcia zebrań: 17.00 klasy 1-3, 16:30 klasy 4-8
05.09.2022 klasy 4-8
06.09.2022 klasy 1-3
Dzień otwarty + zebrania 24.10.2022
Klasyfikacja wstępna, informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych do 16.12.2022
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2022
Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania
16.01.2023
Klasyfikacja śródroczna – konferencja 23.01.2023
Zakończenie I półrocza 27.01.2023
Ferie zimowe
30.01 – 12.02.2023
 
Rozpoczęcie II półrocza 13.02.2023
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04 – 11.04.2023
Zebranie rodziców uczniów klas 8 (przed egzaminem) 15.05.2023
Egzamin ósmoklasistów – język polski 23.05.2023
Egzamin ósmoklasistów – matematyka 24.05.2023
Egzamin ósmoklasistów – język obcy nowożytny 25.05.2023
Klasyfikacja wstępna, informacje o zagrożeniach, o ocenach zachowania do 17.05.2023
Informacja o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania
07.06.2023
Klasyfikacja roczna – konferencja 16.06.2023 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023
Rada Pedagogiczna Podsumowująca 26.06.2023
Ferie letnie 24.06 – 31.08.2023
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
01.11.2022 wtorek
11.11.2022 piątek
06.01.2023 piątek
08.06.2023 czwartek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęcia opiekuńcze
14.10.2022 piątek
31.10.2022 poniedziałek
02.05.2023 wtorek
26.05.2023 piątek
09.06.2023 piątek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-7,
zajęcia opiekuńcze, egzaminy klas 8
23.05.2023 wtorek
24.05.2023 środa
25.05.2023 czwartek