Rekrutacja do klas pierwszych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie zawiadamia, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z Zarządzeniem nr 309/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 30 stycznia 2024 r. rozpocznie się 1 marca 2024 r. i prowadzona będzie wg harmonogramu określonego w Załączniku do ww. Zarządzenia:
 
rekrutacja2024_2025
 
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym Elemento (https://krakow.elemento.pl).
 
Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
 
a) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym. W tym celu należy:
  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
  • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym. UWAGA: wniosek/zgłoszenie musi być podpisane profilem zaufanym przez oboje rodziców. Wniosku/zgłoszenia podpisanego profilem zaufanym nie należy dostarczać już do szkoły.
 
b) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. W tym celu należy:
  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.
 
c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie. W tym celu należy:
  • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej) odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
 
 
Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Odpowiednio zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.
 
Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.
 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa http://portaledukacyjny.krakow.pl/ w zakładce Rekrutacja.
 
Cream%20Black%20Aesthetic%20Wedding%20Invitation%20rodzice