O szkole

“Wsłuchani w szum drzew
Lasku Wolskiego
staramy się uczyć szacunku do przeszłości,
wartościowego życia tu i teraz
oraz umiejętności niezbędnych,
by zmierzyć się z przyszłością."
 
 
szkola(1)Szkoła Podstawowa nr 72 w Krakowie została założona w 1871 roku. Obecnie jest ośmioletnią szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków, położoną w zielonej i cichej okolicy. Szkoła posiada 20 oddziałów, w tym 7 – I etap edukacyjny oraz 13 – II etap edukacyjny.
 
Szkoła mieści się w trzech, połączonych ze sobą, budynkach. W 2023 roku została oddana nowa, dobudowana część szkoły, która ma ogromny potencjał. W nowym skrzydle mieści się 6 sal lekcyjnych, szatnie, świetlica. Na chwilę obecną szkoła dysponuje 20 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną z pełnym zapleczem sportowo-rekreacyjnym oraz salą terapii i świetlicą szkolną. W szkole funkcjonują klasopracownie: nowoczesna pracownia komputerowa z 24 stanowiskami terminalowymi dla uczniów, chemiczna, techniczna oraz językowa z 24 stanowiskami audio dla uczniów, a także pracownie: fizyczna, geograficzno-przyrodnicza, humanistyczna oraz matematyczna. Pracownie są stopniowo wyposażane w nowoczesny sprzęt. Wszystkie sale dla nauczania IV-VIII posiadają tablice lub monitory interaktywne. Klasy I-III uczą się w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych, w nowym skrzydle budynku, w którym mieści się również świetlica (czynna od 7:00 - 17:00). Na uwagę zasługuje duży teren wokół szkoły, w którego w skład wchodzą nowoczesne wielofunkcyjne boisko szkolne, dostępne także po lekcjach, plac zabaw, bieżnię ze skocznią w dal, a także „zieloną klasę” oraz duży teren trawiasty.
 
Nad rozwojem uczniów czuwa kompetentna, znakomicie wykształcona, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. W szkole dużą uwagę przywiązuje się do rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów. Wdrażane są nowoczesne technologie w procesie dydaktycznym, szkoła wykorzystuje także dziennik elektroniczny. Kadra nauczycielska wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i aktywnych metod nauczania.
W szkole organizowane są różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, językowych, a także sportowe, artystyczne, informatyczne i teatralne. Poprzez organizację licznych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i korekcyjnych uczniowie otrzymują wsparcie w nauce i samorozwoju, odkrywają swoje możliwości, wzmacniają samoocenę i uzupełniają braki. Uczniowie zdolni chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 
Atutem placówki jest wdrażana idea szkoły otwartej, będącej dla lokalnej społeczności centrum kulturalnym i rekreacyjnym. Budujemy wspólnie przyszłość naszych dzieci. Rodziny uczniów biorą czynny udział w procesie wychowania poprzez uczestnictwo i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.  Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcje informacyjną szkoły rodzice mają wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez dziennik elektroniczny. Szkoła organizuje festyny, integrujące lokalną społeczność. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, m.in.: język angielski FUTURE4ME finansowany przez UMK, szachy, robotyka, programowanie, tańce, zajęcia artystyczne oraz sportowe.
 
salagimNasza szkoła to miejsce, w którym uczeń zdobywa rzetelną wiedzę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze oraz umiejętności umożliwiające mu dalszą edukację i wszechstronny rozwój osobowości. Działania szkoły są ukierunkowane przede wszystkim na ucznia i jego potrzeby, a także na wszystkich, którzy szkołę tworzą (nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców). Szkoła jest otwarta na zmiany i rozwój, bezpieczna i przyjazna uczniom. Jest nowoczesna, ale ma swoje tradycje, które są pielęgnowane przez wszystkich. Wszyscy pracownicy naszej szkoły wspierają rozwój każdego ucznia, uwzględniając ich potrzeby oraz możliwości. Współpracuje z rodzicami, wspiera nauczycieli w rozwoju, jest dobrze wyposażona. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym m.in. poprzez organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne, lekcje filmowe i teatralne.
 
Nauczyciele i dyrekcja podejmują wielopoziomową współpracę z rodzicami. Wspomagają ich w procesie wychowawczym m.in. poprzez: pedagogizację w ramach zebrań, organizowanie spotkań z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka, indywidualne rozmowy z nauczycielami i specjalistami szkolnymi (psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi) poszukiwanie wsparcia w trudnych sytuacjach rodzinnych.
 
Szkoła jest otwarta na inicjatywny nauczycieli, uczniów i rodziców. Wypracowała wewnątrzszkolny system zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, podniosła standardy bezpieczeństwa. Uczniowie czują się w niej bezpieczni, ważni, potrzebni i wartościowi.
 
Zapewniamy dzieciom:
  • dobrą profesjonalną opiekę,
  • bezpieczeństwo,
  • kameralną, rodzinną atmosferę,
  • właściwe warunki do pełnego rozwoju.
 
Oczekujemy od rodziców:
  • zainteresowania postępami dzieci,
  • wspólnej z nami pracy nad kształtowaniem ich osobowości,
  • zaangażowania w pracę naszej szkoły.