Ocenianie

Poniżej znajdują się sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.